تبلیغ

لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان در کودکان
عمده کودکان تجربه تیک های عصبی را در طول ده سال اول زندگی تجربه می نمایند و یکی از تیک های شایع در کودکان لکنت زبان می باشد استرس و نگرانی والدین پس از لکنت کودکان به حدی است که حاضر می شوند به مشاور مراجعه نمایند و نحوه نگرانی آنها می تواند در تشدید علایم کودک موثر باشد عمده سوال اولیا این است که آقای نامدار لکنت کودکم به من عذاب وجدان وارد می کند و علیرغم اینکه تلاش میکنم ناراحتیم را به فرزندم انتقال ندهم اما نگاه و توجه دیگران مرا به شدت به هم میریزد چه کنم؟ نکات کلی جهت کمک به اولیا