تبلیغ

افسردگی در کودکان

افسردگی در کودکان
اختلال افسردگی اساسی از دسته‌ی اختلالات خلقی است. خلق عبارت‌است‌از وضعیت احساسی‌که اکثر اوقات افراد تجربه و گزارش می‌کنند. وقتی از افراد می‌پرسیم روحیه‌ات بیشتر اوقات چطور است؟ پاسخ می‌دهد که "معمولیم"، یا اینکه "شادم". ممکن است برخی افراد احساس غمگینی داشته باشند و این احساس‌شان را با کلماتی مثل "حالم گرفته‌است"، "بی‌حوصله‌ام"، "غمگینم" و یا کلمات دیگر بیان‌کنند. هریک از این کلمات اشاره به وضعیت احساسی درونی افراد دارند، وضعیت‌هایی مثل خوشحالی، غمگینی، خشم و ... . بطور طبیعی افراد باید یک وضعیت هیجانی متعادل را تجربه ‌کنند که در موقعیت‌های مختلف به‌تناسب شرایط این احساس درونی تغییر می‌کند مثلا در موقعیت شادی‌آور تا حدی شاد و در موقعیت‌های ناراحت کننده ممکن است غمگین شوند. حفظ ثبات این وضعیت هیجانی از وظایف مفز است. هرگاه عملکرد قسمت‌هایی از مغز که وظیفه‌ی با‌ ثبات نگه‌داشتن احساسات درونی را برعهده دارند دچار اختلال شود، اختلال خلقی بوجود می‌آید. اختلالات خلقی را به دو دسته‌ی اصلی اختلالات افسردگی و اختلالات دو قطبی تقسیم می‌کنند. در اختلال افسردگی بجای آنکه فرد خلق معمولی داشته‌باشد (نه خیلی شاد و نه غمگین) در غالب اوقات احساس غمگینی و یا احساس بی‌لذتی (از فعالیت‌های لذت‌بخش کمتر از قبل لذت می‌برد) دارد. در اختلال دو قطبی احساسات فرد بین دو قطب غمگینی و شادی (یا عصبانیت شدید و تحریک‌پذیری) در نوسان است بطوری‌که برخی روزها به‌شدت غمگین است و برخی روزها شادی افراطی یا تحریک پذیری زیاد دارد. در این قسمت ما به معرفی اختلال افسردگی می‌پردازیم ...